• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
Posted Date: 24-Mar-2017
  สารบัญ
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2559 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 แผนที่สถานที่จัดประชุม


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
Posted Date: 09-May-2017
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 
ดูข้อมูลปี   2561  2560  
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดูข้อมูลปี   2561  2560