IT: Application
Database Manager / Database Analyst / Database Administrator โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน  ( หลายอัตรา )
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
Database Manager
ลักษณะงาน

บริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงานในส่วนของระบบฐานข้อมูลในโครงการของ บริษัท ควบคุม มอบหมายงาน ติดตาม ระบบฐานข้อมูล ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า กำหนดมาตรฐานของข้อมูลและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ควบคุม ดูแล การติดตั้งระบบฐานข้อมูล จัดทำเอกสารและนำเสนองานระบบฐานข้อมูล ตลอดจนส่งมอบงานตามงวดงาน ของโครงการ

Sr.Database Analyst
ลักษณะงาน

วิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูลของโครงการ ร่วมกับทีมนักวิเคราะห์และทีมพัฒนาระบบ เพื่อออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูล กำหนดแนวทาทงการป้องกันปัญหา ทำแผนงานรองรับ ดูแล การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

Database Administrator
ลักษณะงาน

รับผิดชอบ การบำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้องสมบูรณ์ และรักษาความ ปลอดภัยของฐานของข้อมูล ( Oracle Database ) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จัดการทดสอบ แผนการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบฐานข้อมูล ตั้งค่าและปรับแต่งฐานข้อมูล
คุณสมบัติ :
- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้าน Oracle , MS SQL , SAP
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]
กรอกใบสมัครงาน Online
[ Close ]