IT: Application
Network Manager / Network Engineer / Network Administrator โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน  ( หลายอัตรา )
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- วางผังระบบเครือข่าย ศึกษา ดำเนินงาน นำเสนอแผนงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับ - - ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในโครงการ
นำเสนอแผนงาน ประสานงานระหว่างทีมงานและผู้ว่าจ้าง
คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารระบบเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 8 ปี

contact : K.PUTITORN Tel.089-990-4901
Email: [email protected]
กรอกใบสมัครงาน Online
[ Close ]