ภาษาไทย English
We are the most recognized company for advance technology that enrich lives.
ความท้าทายที่ "สามารถ"

กลุ่มบริษัทสามารถ
บริษัทของคนไทยที่เติบโตมามากกว่า 56 ปี ที่เป็นผู้นำในการให้บริการครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมและชุมชน
เพราะเราเป็นบริษัทของคนไทย ที่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมไทย เราจึงมีสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นและถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญ ที่ทำควบคู่ไปกับการมุ่งขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด คือการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัทสามารถมีความเชื่อว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งคาดหวังว่าบุคลากรจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart…Smart ในแบบของ “สามารถ”
เราเชื่อว่า การเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ การผสานกำลัง มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากรที่เราค้นหา..
คุณลักษณะที่เราค้นหา...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงานในเครือสามารถ
รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มบริษัทสามารถ

เราคือบริษัทของคนไทยที่เติบโตมามากกว่า 56 ปี ที่เป็นผู้นำในการให้บริการครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงสินค้าและบริการที่เปี่ยมคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ควบคู่ไปกับการมุ่งขยายธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้นกว่า 20 บริษัท และมี 3 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน),บริษัท สามารถไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการพระราชทานตรา “ครุฑ” ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของพวกเรา

เพราะเรามุ่งเสริมสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วยการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์จนสามารถก้าวเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างครบวงจร และเพื่อนำเทคโนโลยีไทย ก้าวไกล สู่สากล “กลุ่มบริษัทสามารถ” จึงมุ่งมั่นในการขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง อาทิ

 • ยอดขายอันดับหนึ่งของโทรศัพท์เฮาส์แบรนด์ในประเทศไทย พร้อมมุ่งขยายสู่ต่างประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง
 • การวางเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่องค์กรภาครัฐ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ระบบ AIMS และ ระบบ CUTE) ของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • การให้บริการ e-business solutions เพื่อส่งเสริมภาครัฐและธุรกิจ
 • การให้บริการศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา
 • การให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะแก่ องค์ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า “กัมปอต” เพื่อป้อนให้กับธุรกิจยักษ์ใหญ่ “โรงงานปูนซีเมนต์ไทย” ในประเทศกัมพูชา
 • การให้บริการ Contact Center ครบวงจร และมีมาตรฐาน จนได้รับรางวัล Best Contact Centre ระดับโลก


ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมและชุมชน

เพราะเราเป็นบริษัทของคนไทย ที่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมไทย เราจึงมีสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นและถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญ ที่ทำควบคู่ไปกับการมุ่งขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มาโดยตลอด คือการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการศึกษาและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ, ด้านกีฬา และการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสภาพแวดล้อมให้มีดุลยภาพ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะโครงการเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ....Samart Telecommunication technician school


นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์

เพราะเราเชื่อว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ โดยนำเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายและทั่วถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆที่จะ เกิดขึ้น อาทิ

 1. ระบบการพัฒนาสายอาชีพที่เป็นมาตรฐาน
 2. การมอบหมายและงานที่สนุกและท้าทาย
 3. ระบบผลตอบแทนที่ดี
 4. ระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ
 5. ความมั่นคงในการทำงานนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมีระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้มาตรฐานสากล ISO 27001ด้านความมั่นคงปลอดภัย ในระบบสารสนเทศ เป็นหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่ง และความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการรักษาฐานข้อมูลทางธุรกิจให้กับนักลงทุนและลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนSmart..Smart ในแบบของ “สามารถ”

เพราะเราเชื่อว่า การเสริมสร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีสิ่งหนึ่งที่พวกเรายึดมั่นถือมั่น เป็นหนึ่งเดียว นั่นก็คือวัฒนธรรมองค์กรในแบบของ “สามารถ”


Customer-focus
“คนสามารถ” มีใจให้บริการ เข้าใจและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของลูกค้า อย่างเต็มความสามารถ

Fast
“คนสามารถ” ทำงานอย่างรวดเร็ว ล้ำหน้า ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่า

Innovative
“คนสามารถ” ชอบคิดค้น พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใครเสมอ


Synergy
“คนสามารถ” พร้อมร่วมพลังและนำประสบการณ์ ผสานเทคโนโลยี เพื่อบริการที่แตกต่าง คุ้มค่า และตรงใจลูกค้า

Well-done
“คนสามารถ” พร้อมเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ


บุคลากรที่เราค้นหา...
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous learning & developing)
 • สร้างสรรค์และพัฒนางานที่รับผิดชอบ (Creative and enhancement)
 • มีทักษะทางด้านสังคม (Social Relationship)
 • มีทักษะและกระบวนการคิดที่มีเหตุผล (Logical Thinking) และเป็นระบบ (Systematic Thinking)
 • การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง (Dynamic to Change)
 • ความมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน (Effective under pressure)


สมัครงานในเครือสามารถ

สมัครงานในเครือสามารถ

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่

คุณสามารถส่ง ประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่ ...
HR : Staffing & Selection
Samart Corporation Public Co., Ltd.
อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ลอย
ถนน แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่
โทร.(662) 502-8448, (662) 502-8569-70
E-mail : [email protected]