• ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส
  และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมธุรกิจ

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายบริหารความเสี่ยง

กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นางจิรวรรณ รุจิสนธิ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
 6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แลกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
 • ปัจจุบัน : Assistant Vice President - Corporate Secretary บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัทฯ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2558-พ.ค. 2560 : กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - พ.ย. 2557 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2549
 • หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 18 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2551
 • หลักสูตร Operation Excellent Program จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552