ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ที่แข็งแรงและยั่งยืน

"กลุ่มบริษัทสามารถ" บริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง..ยั่งยืน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้นกว่า 40 บริษัท มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน และมี 4 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ก้าวแรก...แห่งการเริ่มต้น

ยุคก่อร่างสร้างตัว

คุณเชิดชัย วิไลลักษณ์ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆจากร้านซ่อมนาฬิกา และอุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดชนิด ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในปี 2498 และด้วยความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขาน ชาวบ้านแถบนั้นจึงได้ขนานนามให้ว่า "ร้านสามารถ"

และจากความช่างสังเกตและชอบศึกษาค้นคว้า...ลองผิดลองถูก ในที่สุดก็เกิดเป็น “เสาอากาศ” และ “จานรับสัญญาณดาวเทียม” ที่สมบูรณ์แบบโดยฝีมือคนไทย และจุดนี้เองจาก “ร้านสามารถ” ในวันนั้น ได้เติบโตและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “กลุ่มบริษัทสามารถ” ซึ่งให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจร

ก้าวหน้า...สู่ธุรกิจเสาอากาศ และจานดาวเทียม

ยุคการผลิต
 • พ.ศ. 2509 - ก่อตั้งโรงงานผลิตเสาอากาศโทรทัศน์
 • พ.ศ. 2510 - ก่อตั้งบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ผลิตและจำหน่ายเสาอากาศ และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมอย่างครบวงจร
 • พ.ศ. 2525 - คิดค้นและผลิตจานรับสัญญาณโทรทัศน์ตรงจากดาวเทียม

ก้าวที่เติบโต...พัฒนา สู่ "มหาชน"

ยุคการวางระบบเครือข่าย และโทรคมนาคม
 • พ.ศ. 2529 - ก่อตั้งบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • พ.ศ. 2532 - ก่อตั้งบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • พ.ศ. 2535 - ก่อตั้งบริษัท แคมโบเดีย สามารถ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินการวางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT 900 ประเทศกัมพูชา
  - ก่อตั้งบริษัท แคมโบเดีย สามารถ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทสามารถในประเทศกัมพูชา
  - เปลี่ยนชื่อบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เป็นบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • พ.ศ. 2536 - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ยุคการขยายธุรกิจ สู่บริการไอที อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
 • พ.ศ. 2537 - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นผู้ร่วมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Digital PCN 1800
 • พ.ศ. 2538 - ตั้งบริษัท สามารถเพจจิ้ง จำกัด ได้รับสัมปทานจากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้บริการวิทยุติดตามตัว Post Tel 1187-1188
  - ก่อตั้งบริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าอิเล็กทรอนิกส์
  - ก่อตั้งบริษัท พอสเน็ท จำกัด ให้บริการวางเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ รับชำระเงิน ณ จุดขาย
  - ก่อตั้งบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ก่อตั้ง ซึ่งเดิมคือ ฝ่ายธุรกิจที่วางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการออกแบบและจัดวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
 • พ.ศ. 2539 - ก่อตั้งบริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • พ.ศ. 2540 - ก่อตั้งบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Digital PCN 1800
 • พ.ศ. 2543 - ก่อตั้งบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบและจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล Customer Contact Center
 • พ.ศ. 2544 - ก่อตั้งบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา
 • พ.ศ. 2545 - ก่อตั้งบริษัท คอลล์วัน จำกัด ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM 1900 Hz
ยุคการขยายธุรกิจ สู่บริการไอที อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
 • พ.ศ. 2545 - ก่อตั้งบริษัท สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อสารผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟต่างๆ
 • พ.ศ. 2546 - บริษัท สามารถ อี-เทรดดิ้ง จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สามารถไอ-โมบาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ต่างๆ ทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย
 • พ.ศ. 2547 - ก่อตั้งบริษัท ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ตัวแทนการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
  - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก้าวย่างที่ภูมิใจ...กับตราตั้ง "ครุฑ"

ยุคการให้บริการข้อมูล สาระ และบันเทิงผ่านสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟครบวงจร
 • พ.ศ.2548 – ในวาระครบ 50 ปีของบริษัทฯ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานตราตั้ง “ครุฑ” นับเป็นความภาคภูมิใจสุดสุดของเรา
 • พ.ศ. 2548 - บริษัท ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดตลาดธุรกิจโทรศัพท์มือถือสู่ประเทศมาเลเซีย
 • พ.ศ. 2549 - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทุนทำธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนให้แก่
  - บริษัท กัมปอตซิเมนต์ จำกัด ในประเทศกัมพูชา
  - ก่อตั้งบริษัท เทเลคอมเคลียริ่งเฮ้าส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารระบบงาน ระบบเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบโปรแกรม และการประมวลผลข้อมูล

ก้าวสู่ความมั่นคง..ด้วยทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน

 • พ.ศ.2556 – บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับภาครัฐและเอกชน โดย ลงทุนในบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้รับมาตรฐานซอฟต์แวร์ CMMI Level 5 ระดับสูงสุดจากเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
 • - บริษัท สามารถมัลติมีเดีย จำกัด ขยายธุรกิจด้านคอนเทนต์ในรูปแบบ Mobile App.และสื่อออนไลน์ ได้แก่ EDTguide.com, HOROworld.com, หนังสือ EDT Guide
 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ขยายธุรกิจโดยซื้อกิจการใน บริษัท เทด้า จำกัด เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจำหนาวยและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าหลัก คือ การไฟฟ้านครหลวง (PEA),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (MEA) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
 • พ.ศ. 2557 - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ขยายธุรกิจด้านกีฬา และคอนเทนท์และสื่อกีฬาครบวงจร โดยร่วมทุนในบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
 • พ.ศ. 2558 - "กลุ่มบริษัทสามารถ" ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard 4 รางวัล ดังนี้
  :: บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Top 5 ASEAN Publicly Listed Companies, Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies และ Top 3 Domestic Publicly Listed Companies in Thailand
  :: บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN Publicly Listed Companies
 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อขยายธุรกิจด้านการบริหารจัดการขยะ, เชื้อเพลิงขยะ และผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นๆ และขยายสู่ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์

ก้าวสำคัญ..แห่งการสร้างการยอมรับระดับโลก

 • พ.ศ.2559 – บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ส่วนงานบริการ Service & Maintenance) และ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (ส่วนงาน Airport Operation Management) ได้รับการรับรองการบริการด้านไอที ISO 20000
 • - บริษัท สามารถไอโมบาย จำกัด (มหาชน) ปรับภาพลักษณ์ ผ่านร้านค้าที่ปรับโฉมใหม่ ภายใต้ชื่อร้าน OPEN by i-mobile และเปิดให้บริการโทรศัพท์ 3G ภายใต้แบรนด์ OPEN
  - บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด พัฒนาเสาและกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และขยายธุรกิจไปสู่ ระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลบนอาคารสูง (digital Head-end)
 • - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการ Social Media Monitoring ภายใต้ชื่อ Social One บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี Omni-Channel เชื่อมโยงทุกช่องทางเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองคุณภาพการดำเนินงาน มาตรฐานสากล ได้แก่
  :: ISO 9001 : 2015 มาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองค์กรระดับสากล
  :: ISO/IEC 20000-1 :2011 ระบบบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System)
  :: ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)
  :: Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards 2016: ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

การก้าวสู่ทศวรรษที่ ในปัจจุบัน ของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" จะเป็นไปอย่างมั่นคง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมสู่การต่อยอดขยายธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด