ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 1. กลุ่มวิไลลักษณ์(1)
 • บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด(2)
 • นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (3)
 • นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (3)
 • นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (3)
 • นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
 • นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
 • นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์
453,484,595
 • 177,852,200
 • 126,005,535
 • 112,734,960
 • 27,238,500
 • 5,960,250
 • 2,043,150
 • 1,650,000
45.05
 • 17.67
 • 12.52
 • 11.20
 • 2.71
 • 0.59
 • 0.20
 • 0.16
 2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
42,066,200 
4.18 
 3. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล
21,000,000 
2.09 
 4. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
17,659,800 
1.75 
 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,439,013 
1.53 
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จำกัด
12,330,800 
1.22 
 7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
11,343,700 
1.13 
 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
11,043,832 
1.10 
 9. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
10,826,300 
1.08 
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
9,337,700 
0.93 
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
604,531,940
60.06
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
401,971,970
39.94
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1,006,503,910
100.00

หมายเหตุ :
ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
(1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 17.19
(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ