หัวใจหลักของการให้บริการของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" คือ การมุ่งมั่น พัฒนาและขยายธุรกิจครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างครบวงจร ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่สนองตอบความต้องการได้อย่างตรงใจ แตกต่าง และหลากหลาย

"กลุ่มบริษัทสามารถ" จึงมีการแบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งทุกบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือ การนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต คือ

 • สายธุรกิจสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร (ICT Solution & Service)
 • สายธุรกิจการสื่อสารข้อมูล ด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (SAMART DIGITAL)
 • สายธุรกิจด้านศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
 • สายธุรกิจบริการสาธารณูปโภค (Utilities & Transportations )
 • สายธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ (Technology Related Services)

ครอบคลุมธุรกิจบริการครบวงจรด้านระบบไอที การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งบริการรับเหมา ออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Total ICT Solutions & Services) ครบวงจรสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.1 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)

 • บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและนวัตกรรมประยุกต์ใหม่ๆ โดยให้บริการทางด้านเครือข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม เครือข่ายวงจรความเร็วสูง และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ อาทิ ดาวเทียมความเร็วสูง IPSTAR และ VSAT อีกทั้งให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร สำหรับการบริการจัดการกิจกรรมเพื่อการศึกษา และการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  สถานที่ติดต่อ
  99/7 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 www.samtel.com

 • บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยการจัดหา การดำเนินการ การซ่อมบำรุง และการซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 20000 ด้านบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สถานที่ติดต่อ
  99/7 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://www.samtel.com/scs.html

 • บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงอย่างครบวงจรสำหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ FTTx, G,SHDSL., Leased Line และ Gigabit Internet พร้อมบริการ Co-Location และ Cloud Hosting รวมถึงบริการ Zimple ซึ่งเป็นบริการระบบ Cloud ERP Leased ขนาดย่อมใช้งานง่าย ผ่านเครือข่าย ช่วยบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน คลังสินค้าและอื่นๆ สำรับลูกค้า SME

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://www.samarts.com

 • บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาติดตั้งเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ รวมถึงการซื้อขายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องทุกชนิดในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  0-2502-6610 0-2502-6648

 • บริษัท สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านข่ายสายท้องถิ่นความเร็วสูง

  สถานที่ติดต่อ
  99/7 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648

1.2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)

 • บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจครบวงจรด้านทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีชั้นสูง ตั้งแต่รับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบ บริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 32 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://www.samtel.com/comtech.html

 • บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษา รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน และบริการเฉพาะทางด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบครบวงจร

  สถานที่ติดต่อ
  99/25 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://www.smarterware.co.th/

 • บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง บริการ สำหรับองคกร์ภาครัฐและเอกชน

  สถานที่ติดต่อ
  62 บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารธนิยะ ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  0-2632-9396-9 0-2632-9395

1.3 กลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

 • บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจบริการด้านการออกแบบและรับเหมาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรของหน่วยงาน (Enterprise Resource Planning) ครบวงจร โดยศึกษาความต้องการและเสนอบริการที่เหมาะสมแบบครบวงจร (Total Solution) รวมถึงระบบ Customer Relationship Management (CRM) และระบบ Human Capital Management (HCM)ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

  สถานที่ติดต่อ
  99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://203.149.7.123/portalnet.co.th//index.php?page=index&language=th

 • บริษัท พอสเน็ท จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการระบบเครือข่ายเพื่อการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน Solution Provider การใช้บัตรอิเล็คทรอนิคส์รูปแบบต่างๆ เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายและระบบโปรแกรมประยุกต์ของเครื่องรับบัตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาทิ บริการ Loyal Service Program

  สถานที่ติดต่อ
  99/4 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 32 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  0-2502-6610 0-2502-6648 http://www.posnet.co.th/2008/main/index.php

 • บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าในรูปแบบเอกสารมาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange :EDI) รวมถึงให้คำปรึกษาและวางระบบงานให้แก่ธุรกิจที่ต้องการลดขั้นตอนการำทำงานกับคู่ค้าแบบครบวงจร

  สถานที่ติดต่อ
  99/27 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 8 , ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 www.ttn.co.th

 • บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) รวมถึงซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกา และเทคโนโลยีด้านการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมพัฒนาเนื้อหา ทั้งรายวิชา (Courseware) และ Digital Content อาทิ e-Magazine, e-Book และ Mobile App.เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากร

  สถานที่ติดต่อ
  99/29 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2502-6610 0-2502-6648 http://samartedtech.com

ครอบคลุมธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในยุคดิจิตอล ทั้งด้าน

 • DIGITAL CONTENT : บริการด้านคอนเทนต์ ที่ Personalize และเชื่อมโยง ด้วยนวัตรกรรมดิจิตอล เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ในทุกๆด้าน
 • DIGITAL NETWORK : บริการเครือข่ายด้านโทรคมนาคมแบบดิจิตอล อาทิ Trunk Radio วิทยุสื่อสารระบบทรั้งค์
 • DIGITAL SPORT : บริการด้าน Sport & Entertainment Digital Service ผู้ให้บริการด้านกีฬาแบบครบวงจรคลอบคลุม ทั้ง Sport digital marketing, concert & talent management, TV broadcasting and production
 • DIGITAL ASSET : แหล่งรวมอสังหารืมทรัพท์และผู้รับซื้อฝากคุณภาพไว้ในที่เดียว ภายใต้ Zazzet

 • บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร ทั้งรูปแบบของเสียง

  สถานที่ติดต่อ
  99/10 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6000 0-2502-6900 www.samartdigital.com

 • บริษัท สามารถดิจิตอลมีเดีย จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้นำในด้านการให้บริการ Mobile Multimedia ให้บริการข้อมูลสาระความบันเทิงที่สดใหม่ ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ ครอบคลุมการให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext และ call Center และการให้บริการในรูปแบบข้อความหรือภาพ ( Non-Voice) รวมทั้งผลิตและพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 หมู่ 4 ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6000 0-2502-6496 www.samartmultimedia.com

 • บริษัท ไอ - สปอร์ต จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาครบวงจร ตั้งแต่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬา ผ่านช่องทาง Digital, จัด Event/ Tour ด้านกีฬา รวมถึง e-Commerce สินค้ากีฬา และบริการด้านสิทธิประโยชน์ให้นักกีฬา

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์คชั้นที่ 24 ถ . แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
  0-2502-6000 0-2502-8136 www.isport.co.th

 • บริษัท ไอ - สปอร์ต มีเดีย จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านจัดการสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจกีฬาต่างๆ ทั้งด้านการจัดการแข่งขัน, การถ่ายทอดสด, การจัดกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดผลประโยชน์ของนักกีฬา

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์คชั้นที่ 24 ถ . แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
  0-2502-6000 0-2502-8136

 • บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านรายการโทรทัศน์ทางช่องทีวีดิจิตอล เจ้าของช่องกีฬา 3 ช่องบนระบบทรูวิชั่น รับจ้างผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และบันทึกเทปการแข่งขันกีฬาต่างๆ

  สถานที่ติดต่อ
  66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเพทฯ 10230
  0-2502-6000 0-2502-8136

 • บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และบริการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท

  สถานที่ติดต่อ
  99/13 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 23 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6200 0-2502-8532

 • บริษัท สามารถโมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจบริการจำหน่ายขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และบริการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท

  สถานที่ติดต่อ
  37/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  0-2502-6103 0-2502-6496

 • บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่าย และให้บริการข้อมูลทางด้านบันเทิง สื่อสิงพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และระบบสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การติดตั้งอุปกรณ์และเครือข่าย รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ติดต่อ
  99/12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6103 0-2502-6361

 • บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจบริการด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และให้บริการสื่อ Interactive Multimedia ในประเทศฮ่องกง

  สถานที่ติดต่อ
  23/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong
  852-2980-1888 852-2956-2192

 • บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายโทรศัพท์ พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและโซลูชั่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

  สถานที่ติดต่อ
  99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6200 0-2502-8532

 • บริษัท ซิมทูแอชเซ็ท จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจขายฝากอสังหาริมทรัพย์

  สถานที่ติดต่อ
  99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6200 0-2502-6491

ครอบคลุมบริการด้านการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Contact Center/ Customer Management Service) ในรูปแบบแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูล จัดหา และบริหารเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ และภาคบริการ

 • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center/ Customer Management Service ) ในรูปแบบการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูล จัดหา และบริหารเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลาย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพภายใต้แนวคิด " ตอบสนองทุกด้านด้วยบริการครบวงจร " (Total Outsourcing Solutions with Customized Services) ซึ่งสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างลงตัว

  สถานที่ติดต่อ
  99/19 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2685-0000 0-2685-0050 www.onetoonecontacts.com

 • บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center/ Customer Management Service ) ในรูปแบบการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูล จัดหา และบริหารเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการในประเทศกัมพูชา

  สถานที่ติดต่อ
  18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
  (855) 23-932-222 (855) 23-932-223

 • บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงธุรกิจทวงถามหนี้

  สถานที่ติดต่อ
  99/19 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2685-0000 0-2685-0050

ครอบคลุมธุรกิจเทคโนโลยีด้านสาธารณูปโภค อาทิ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การเดินทาง และบริการ สาธารณะอื่นๆ อาทิ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ,โรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปอต ที่ประเทศกัมพูชา และธุรกิจรับบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการอย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร

Transport

 • บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชา ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารต่างๆ ซึ่งสามารถให้บริการแก่เที่ยวบินเป็นจำนวนมาก และยังสามารถรองรับการขยายระบบในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งเที่ยวบินพาณิชย์ และเที่ยวบินทางการทหารของประเทศกัมพูชา

  สถานที่ติดต่อ
  CATS Building, Opposite Pochentong International Airport, Russian Federation Blvd, Sangkat Kakab, Khan Dang Kor, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
  855-23-866294 855-23-890214 www.cats.com.kh

 • Energy

 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนิธุรกิจครบวงจร ด้านจัดหา ดูแล บำรุงรักษาระบบการขนส่ง รวมถึงด้านพลังงานและ สาธารณูปโภคต่างๆ

  สถานที่ติดต่อ
  99/2หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  02-502-6000 02-502-6176

 • บริษัท กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกัมปอตซิเมนต์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปูนซิเมนต์คุณภาพสูงในเครือซิเมนต์ไทย ที่ประเทศกัมพูชา

  สถานที่ติดต่อ
  CATS Building, Opposite Phnom Penh International Airport, Russian Federation Blvd, Sangkat Kakab, Khan Dangkor, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
  855-23-866294 855-23-890214

 • บริษัท เทด้า จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อย่างครบวงจร รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับโรงไฟฟ้าเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

  สถานที่ติดต่อ
  99/2หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  02-502-6000 02-502-6904

 • บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคัดแยกขยะ และผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ รวมทั้งบริหารจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ได้ (Recycle) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34, ถนนแจ้งวัฒนะ,ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6000 0-25025-6176

 • บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า โดยออกแบบ ติดตั้งและทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  02-502-6000 02-502-6176

 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนิธุรกิจด้านบริการและแนะนำเกี่ยวกับการค้าในประเทศเมียนมาร์

  สถานที่ติดต่อ
  No.40, Baho Street, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
  (951) 657-792, 650-740 (951) 650-466

ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และจานรับสัญญาณดาวเทียม ธุรกิจการจำหน่ายรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารด้านภาพและเสียง ทั้งระบบที่มีสายและไร้สาย รวมทั้งธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการขยะในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ และจานรับสัญญาณดาวเทียม และให้บริการระบบสื่อสัญญาณภาพและเสียงครบวงจร รวมทั้งออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ Metal Sheet หรือ โลหะภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้กับงานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ตู้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G / 4G

  สถานที่ติดต่อ
  59 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  0-2516-1188 0-2516-4589 www.samartengineering.com

 • บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้ให้การให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารด้านภาพและเสียงทั้งแบบมีสายและไร้สาย ตั้งแต่การจำหน่าย และรับเหมาติดตั้ง พร้อมซ่อมบำรุงด้วยทีมงานคุณภาพ

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6999 0-2502-6393

 • บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดและกำจัดขยะโดยการแปรรูปและใช้ประโยชน์มูลฝอยแบบบูรณาการและครบวงจร (Integrated Waste Management System) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังานและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของการพัมนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34, ถนนแจ้งวัฒนะ,ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2134-3556 0-2134-3558

 • บริษัท สามารถ เรดิเทค จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีรังสี โดยมีสินค้า และบริการที่หลากหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากรังสี และความปลอดภัยจากรังสี รวมถึงการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านของเทคโนโลยีพลังงานรังสี และอยู่ในกลุ่มบริษัทสามารถ ที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานโดดเด่นด้านการให้บริการทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมานาน

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2502-6278 0-2502-6584

 • บริษัท คอนแทคส์ อิน-วัน จำกัด

  ขอบข่ายบริการ
  โรงเรียนอบรมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

  สถานที่ติดต่อ
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33, ถนนแจ้งวัฒนะ,ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  0-2516-1188 0-2516-4589