วิสัยทัศน์

"กลุ่มบริษัทสามารถ" มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งความเจริญที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

กลยุทธ์

คิดและวิเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

ใส่ใจในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและแตกต่าง

เร่งผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง

ร่วมงานกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ขยายฐานการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในต่างประเทศ

ขยายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่คุ้มค่า

สร้าง "สามารถ" ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของความเป็นเลิศ