• ทุกก้าวความเคลื่อนไหว
  เพื่อธุรกิจที่แข็งแกร่ง..และอนาคตที่ยั่งยืน

"กลุ่มบริษัทสามารถ" บริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง..ยั่งยืน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้นกว่า 40 บริษัท มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน


ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่: 99/1 หมู่ 4 ชั้นลอย อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Phone: SAMART Call Center : +662-502-6000
 • Fax: +662-502-6707
 • FB: SAMART COMPANY
 • FB: SAMART INNOVATION AWARDS
 • Youtube: SAMART

ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ได้ที่ :

 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120