• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม :
เทคโนโลยี / สื่อสาร
ตลาด :
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :
23 ธันวาคม 2536
หลักทรัพย์ :
SAMART
ชื่อบริษัท :
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2502-6000, 0-2975-5777
เบอร์โทรสาร :
0-2502-6186
Website :
http://www.samartcorp.com
ราคาพาร์ :
1.00 บาท
ประเภทบริษัท :
Company-Listed
ทุนจดทะเบียน :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

1,207,804,692 บาท
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

1,006,503,910 บาท
-
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว :
49.00 %
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน :
- หุ้น
นโยบายเงินปันผล :
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

SIM : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม :
เทคโนโลยี / สื่อสาร
ตลาด :
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :
9 ธันวาคม 2546
หลักทรัพย์ :
SIM
ชื่อบริษัท :
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 26, 99/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2502-6000
เบอร์โทรสาร :
0-2502-6900
Website :
http://www.i-mobilephone.com
ราคาพาร์ :
0.10 บาท
ประเภทบริษัท :
Company-Listed
ทุนจดทะเบียน :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

440,025,000 บาท
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

440,025,000 บาท
-
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว :
49.00 %
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน :
- หุ้น
นโยบายเงินปันผล :
ไม่น้อยกว่า 50 % ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม :
เทคโนโลยี / สื่อสาร
ตลาด :
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :
26 กรกฏาคม 2539
หลักทรัพย์ :
SAMTEL
ชื่อบริษัท :
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
อาคารซอพแวร์ปาร์ค ชั้น 29, 99/7 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2502-6610, 0-2502-6088, 0-2502-6089
เบอร์โทรสาร :
0-2502-6605
Website :
http://www.samtel.com
ราคาพาร์ :
1.00 บาท
ประเภทบริษัท :
Company-Listed
ทุนจดทะเบียน :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

738,000,000 บาท
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

618,000,000 บาท
-
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว :
49.00 %
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน :
- หุ้น
นโยบายเงินปันผล :
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม :
บริการ
ตลาด :
MAI
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :
15 พฤษภาคม 2557
หลักทรัพย์ :
OTO
ชื่อบริษัท :
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17, 99/19 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2685-0000
เบอร์โทรสาร :
0-2685-0050
Website :
http://www.onetoonecontacts.com
ราคาพาร์ :
1.00 บาท
ประเภทบริษัท :
Company-Listed
ทุนจดทะเบียน :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

280,000,000.00 บาท
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
- หุ้นสามัญ :
- หุ้นบุริมสิทธิ :

280,000,000.00 บาท
-
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว :
49.00 %
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน :
- หุ้น
นโยบายเงินปันผล :
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)