• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน
Year
SAMART GROUP
Listed in 1993
SAMTEL
Listed in 1995
SAMART I-MOBILE
Listed in 2003
OTO
Listed in 2014
 
Per Share
Total Amount
Per Share
Total Amount
Per Share
Total Amount
Per Share
Total Amount
2018 0.10100.65 mill0.50309.00 mill0.00.00.0822.40 mill
2017 0.10100.65 mill0.33203.94 mill0.00.00.1542.00 mill
2016 0.19191.24 mill0.20123.60 mill0.00.00.2364.40 mill
2015 0.50503.25 mill0.40247.20 mill0.01566.00 mill0.1644.80 mill
2014 0.85855.53 mill0.65401.70 mill0.09396.02 mill0.1644.80 mill
2013 0.80803.38 mill0.75457.89 mill0.11482.09 mill--
2012 0.60594.10 mill0.70427.29 mill0.025108.47 mill--
2011 0.52508.91 mill0.66399.94 mill0.0143.01 mill--
2010 0.40385.72 mill0.40241.11 mill0.0286.03 mill--
2009 0.25234.72 mill0.25150.22 mill0.03129.00 mill--
2008 0.20191.48 mill0.1060.00 mill0.045193.50 mill--
2007 0.36354 mill0.1060 mill0.62266.6 mill--
2006 0.42410 mill0.32192 mill0.62266.6 mill--
2005 0.30288 mill0.30180 mill0.47202 mill--
2004 --0.20104 mill0.55236.5 mill--
2003 ----0.35105 mill--
2000 ----0.000.00--
1999 --0.105.2 mill----
1997 --0.9046.8 mill----
1996 3.00209 mill------
1995 2.20153 mill------
1994 2.0090 mill------
1993 2.5040 mill------
หน่วย : บาท