• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Posted Date: 23-Mar-2018
  สารบัญ
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 แผนที่สถานที่จัดประชุม


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Posted Date: 11-May-2018
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 
ดูข้อมูลปี   2562  2561  
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดูข้อมูลปี   2562  2561