คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการตรวจสอบ
 นายเสรี สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ
 นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ
 นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการ

 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 นายเสรี สุขสถาพร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ
 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการ
 นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ
 นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ