คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการตรวจสอบ
 นายเสรี สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
 นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ
 นายประชา พัทธยากร กรรมการ
 นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ
 นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการ

 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
 นายเสรี สุขสถาพร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 นายประดัง ปรีชญางกูร กรรมการ
 นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ
 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 นายประดัง ปรีชญางกูร กรรมการ
 นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นายประชา พัทธยากร กรรมการ

 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
 นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ
 นายประชา พัทธยากร กรรมการ
 นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ
 นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ