1. ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรจสอบ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประดัง ปรีชญางกูร
  • รองประธานกรรมการ
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเสรี สุขสถาพร
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายปริญญา ไววัฒนา
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
  • กรรมการ
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์
  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรรมการบริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสียง
  • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่ประธานกรรมการ

  1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
  2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
  3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
  2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
  3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
  4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท