1. ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประดัง ปรีชญางกูร
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเสรี สุขสถาพร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายปริญญา ไววัฒนา
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
 • กรรมการ
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสียง
 • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่ประธานกรรมการ

 1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
 2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
 3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
 4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท