OTO ได้รับรางวัล “องค์กรสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล “องค์กรสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม” หรือ TOP innovation Organization ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 จัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้จากความก้าวหน้าและโดดเด่นในด้านความเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการลดขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว อาทิ การนำ application แบบเบ็ดเสร็จเข้ามาทดแทน สามารถลดต้นทุนแรงงานได้ในบางขั้นตอนด้วยนวัตกรรม Chat Bot หรือ AI ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ายุคดิจิตอล โดยเป้าหมายสูงสุดนั้น คือ การสร้าง และ พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในงานบริการเสมอ